ගණිතය|Mathematics | ගණිත පන්තිය _ The Maths Class

Ganitha panthiya - The Maths class

1 - දන්න සිංහලෙන් සරලව මුලසිට PowerPoint ඉගෙන ගමු | Introduction

Tech Sri Lanka

18 - Using Presenter View with Multiple Screens (සිංහලෙන්) | PowerPoint පාඩම් මාලාව

Tech Sri Lanka

Introduction to VirtualDOM in Sinhala | මොකක්ද මේ VirtualDOM?

SLDevTalks

5 - Adding Slides and Sections (සිංහලෙන්) | PowerPoint පාඩම් මාලාව

Tech Sri Lanka

Audio Tutorials Sinhala 02 FL Studio Sampling 01

Yalu Productions

21 - Sharing & Collaborating with Others (සිංහලෙන්) | PowerPoint පාඩම් මාලාව

Tech Sri Lanka

11 - Adding Hyperlinks (සිංහලෙන්) | PowerPoint පාඩම් මාලාව

Tech Sri Lanka

Unity3D Scripting Basics Sinhala Tutorial 03 Methods

Yalu Productions

Factorizing Quadratic Expressions_ Grade 10|Sinahala

Ganitha panthiya - The Maths class

9 - Adding Videos (සිංහලෙන්) | PowerPoint පාඩම් මාලාව

Tech Sri Lanka

12 - Changing Themes (සිංහලෙන්) | PowerPoint පාඩම් මාලාව

Tech Sri Lanka

2 - Browsing Presentation Gallery (සිංහලෙන්) | PowerPoint පාඩම් මාලාව

Tech Sri Lanka

Build a ToDo app with React (Part 1) | React වලින් ToDo app එකක් හදමු (පළමු කොටස)

SLDevTalks

4 - Creating a New Presentation (සිංහලෙන්) | PowerPoint පාඩම් මාලාව

Tech Sri Lanka

7 - Formatting Text (සිංහලෙන්) | PowerPoint පාඩම් මාලාව

Tech Sri Lanka

ගණිතය_ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව| Mathematics_Paper Discussion|Grade_10|Episode_04

Ganitha panthiya - The Maths class

15 - Working with Transitions (සිංහලෙන්) | PowerPoint පාඩම් මාලාව

Tech Sri Lanka

ගණිතය | Mathematics | මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයය_2 කොටස | 11 ශ්‍රේණිය | Mid_Point_Theorem | #ගණිත_පාඩම්

Ganitha panthiya - The Maths class

Grade_10 | Paper_Discussion | Episode_01 | Sinhala

Ganitha panthiya - The Maths class

HTML, CSS & JS: Web development වල basics ටික දැනගමු

SLDevTalks

ගණිතය | Mathematics | මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයය_1 කොටස| #ගණිත_පාඩම් | 11 ශ්‍රේණිය | Mid_Point_Theorem

Ganitha panthiya - The Maths class

Paper_Discussion| Grade_11| Episode_01 | Sinhala

Ganitha panthiya - The Maths class

React State එක කියන්නේ මොකක්ද?

SLDevTalks

ගණිතය|Mathematics_ වීජීය භාග | Algebraic_Fractions | Grade_10 #ගණිත පාඩම්

Ganitha panthiya - The Maths class

Grade_11 | Paper_ Discussion | Episode_02 | Sinhala

Ganitha panthiya - The Maths class

Initiating a basic ReactJS project in Sinhala | ReactJS project එකක් පටන්ගන්නේ කොහොමද?

SLDevTalks

13 - Changing Slide Background (සිංහලෙන්) | PowerPoint පාඩම් මාලාව

Tech Sri Lanka

O/L ගණිතය_ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකඡ්චාව| Mathematics_Paper_Discussion| Grade_11|Episode_04

Ganitha panthiya - The Maths class

10 - Adding Audio (සිංහලෙන්) | PowerPoint පාඩම් මාලාව

Tech Sri Lanka

6 Adding Text, Boxes and Shapes (සිංහලෙන්) | PowerPoint පාඩම් මාලාව

Tech Sri Lanka

Let's make music - FL Studio Sinhala Tutorial

Yalu Productions

Grade_11| Paper_Discussion| Episode_03| Sinhala | 11 ශ්‍රේණිය_ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකඡ්චාව

Ganitha panthiya - The Maths class

ගණිතය | Mathematics | ප්‍රතිශත _බදු (I කොටස) | Percentages |10_ශ්‍රේණිය #ගණිත පාඩම්

Ganitha panthiya - The Maths class

14 - Adding Headers and Footers (සිංහලෙන්) | PowerPoint පාඩම් මාලාව

Tech Sri Lanka

8 - Inserting Pictures (සිංහලෙන්) | PowerPoint පාඩම් මාලාව

Tech Sri Lanka

Unity3D Scripting Basics Sinhala Tutorial 02 Variables

Yalu Productions

වැල් පොලිය |11 ශ්‍රේණිය | Compound Interest| Grade_11| Video_Tutorial_G11_Episode_01

Ganitha panthiya - The Maths class

16 - Using Speaker Notes (සිංහලෙන්) | PowerPoint පාඩම් මාලාව

Tech Sri Lanka

20 - Saving to Cloud (සිංහලෙන්) | PowerPoint පාඩම් මාලාව

Tech Sri Lanka

Grade_10|Paper_Discussion | Episode_02 | Sinhala | 10 ශ්‍රේණිය _ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකඡ්චාව

Ganitha panthiya - The Maths class

Introduction to ReactJS in Sinhala | ReactJS කියන්නේ මොකක්ද?

SLDevTalks

19 - Printing Slides and Notes (සිංහලෙන්) | PowerPoint පාඩම් මාලාව

Tech Sri Lanka

React Props කියන්නේ මොකක්ද?

SLDevTalks

Website එකක් තව කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන් විදියට host කරන්නෙ කොහොමද?

SLDevTalks

ReactJS වැඩ කරන්නේ කොහොමද? (React වල රෙදි ගැලවීම)

SLDevTalks

ගණිතය_ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකඡ්චාව| Mathematics_Paper Discussion| Grade_10|Episode_03

Ganitha panthiya - The Maths class

3 - Touring the Interface (සිංහලෙන්) | PowerPoint පාඩම් මාලාව

Tech Sri Lanka

Unity3D Scripting Basics Sinhala Tutorial 01

Yalu Productions

17 - Presenting and Navigating Slide Deck (සිංහලෙන්) | PowerPoint පාඩම් මාලාව

Tech Sri Lanka