ශ්‍රිතයක සීමාව යනු කුමක්ද? (What is the limit of a function?)

Online Combined Mathematics

භින්න භාග කඩනවා කියන්නේ කුමක්ද? ඇයි අපිට භින්න භාග අවශය්‍ය? - භින්න භාග - පාඩම - 2

Online Combined Mathematics

බෙදීමේ සර්වසාමය්‍ය සම්බන්ධයෙන් ඇති වැදගත් කරුණු-- බහුපද ශ්‍රිත පාඩම - 6

Online Combined Mathematics

භින්න භාග කඩපුවම එන සංගුණකයන් හොයන හැටි-ක්‍රම දෙකක්-භින්න භාග - පාඩම - 5

Online Combined Mathematics

How to make a Video Game with Unity - 10 - Game Over - Sinhala Tutorial

Yalu Productions

සීමාවක් නැති ශ්‍රිත හා සීමාවේ වැදගත්කම - ශ්‍රිතයක සීමාව - පාඩම - 2

Online Combined Mathematics

Ionic equilibrium part 2/ අයනික සමතුලිතතාවය 2කොටස

Pubudu Nayanajith

හරයට අනන්ය්‍ය සාධක ඇති විට භින්න භාග කඩන හැටි උදාහරණ - පාඩම - 6

Online Combined Mathematics

බෙදීමේ සර්වසාමය්‍ය සම්බන්ධයෙන් ඇති වැදගත් කරුණු-- බහුපද ශ්‍රිත පාඩම - 5

Online Combined Mathematics

Photo Editing with Photoshop 02: Layers & how to Save - ලේයර් සහ සුරැකීම

Yalu Productions

Photo Editing with Photoshop in Sinhala ඡායාරුප සංස්කරණය සිංහලෙන්

Yalu Productions

How to make a Video Game with Unity - 11 - Collectables - Sinhala Tutorial

Yalu Productions

How to make a Video Game with Unity - 06 - Camera Follow - Sinhala Tutorial

Yalu Productions

Ionic equilibrium part 1/ අයනික සමතුලිතතාවය 1කොටස

Pubudu Nayanajith

සීමාව හොයනවිට එන විවිධ අවස්ථා - පාඩම - 6

Online Combined Mathematics

How to make a Video Game with Unity - 13 - Finishing - Sinhala Tutorial

Yalu Productions

How to make a Video Game - 02 - Installing Unity - Sinhala Tutorial

Yalu Productions

How to make a Video Game with Unity - 03 - Basics - Sinhala Tutorial

Yalu Productions

Photo Editing with Photoshop Sinhala Tutorial - 06 - Image Resize

Yalu Productions

Remove anything from a photo Photoshop Sinhala Tutorial

Yalu Productions

How to make a Video Game - Getting Started - Sinhala Tutorial

Yalu Productions

Photo Editing with Photoshop 03 More about Layer pannel - ෆොටෝෂොප් ලේයර් තවදුරටත්

Yalu Productions

C# Basics for Unity 3D Sinhala Tutorial - 01 - Intro

Yalu Productions

Retouching Sinhala Tutorial - 01 - Frequency Separation

Yalu Productions

පරිමේය ශ්‍රිතයක් යනු කුමක්ද? භින්න භාග පාඩම - 1 (What is a rational function?)

Online Combined Mathematics

ශේෂ ප්‍රමේයය ඉගනගෙන ඔප්පු කරමු-- බහුපද ශ්‍රිත පාඩම - 7

Online Combined Mathematics

හරයට පුනරාවර්තන සාධක ඇති විට භින්න භාග කඩන හැටි - පාඩම - 7

Online Combined Mathematics

Ionic equilibrium part 3/ අයනික සමතුලිතතාවය 3කොටස

Pubudu Nayanajith

How to make a Video Game with Unity - 08 - How to Design First level - Sinhala Tutorial

Yalu Productions

බහුපද ශ්‍රිතයක් යනු කුමක්ද? පාඩම - 1 (What is a polynomial?)

Online Combined Mathematics

සීමාව හොයනවිට එන අර්ථ නොදැක්වේ අවස්ථා - පාඩම - 7

Online Combined Mathematics

How to make a Video Game with Unity - 05 - Player Move - Sinhala Tutorial

Yalu Productions

Photo Editing with Photoshop Sinhala Tutorial - 07 - Curves Adjustment

Yalu Productions

How to make a Video Game with Unity - 07 - Obstacle & Collision - Sinhala Tutorial

Yalu Productions

බහුපද ශ්‍රිත - දීර්ඝ බෙදීම උදාහරණ - පාඩම - 3

Online Combined Mathematics

අවකලනය - අවකල නීති පැහැදිලිකිරීම සහ ඔප්පු කිරීම - පාඩම - 6

Online Combined Mathematics

How to make a Video Game with Unity - 12 - Load Next Level, Menus & Buttons - Sinhala Tutorial

Yalu Productions

භින්න භාග වල ඇති විවිධ අවස්ථා - භින්න භාග - පාඩම - 3

Online Combined Mathematics

Smart Objects - Photo Editing with Photoshop Sinhala Tutorial - 08

Yalu Productions

How to Remove Pimples - Photoshop Sinhala Tutorial

Yalu Productions

බහුපද ශ්‍රිත දීර්ඝ බෙදීම. භාජය්‍ය,භාජකය,ලබ්ධිය, ශේෂය යනු කුමක්ද? බෙදීමේ සර්වසාමය්‍ය - පාඩම - 2

Online Combined Mathematics

දීර්ඝ බෙදීම කරන්නේ නැතුව ලබ්ධියහි හා ශේෂයේ මාත්‍රයන් හොයන හැටි - බහුපද ශ්‍රිත පාඩම - 4

Online Combined Mathematics

සීමා නීති - පාඩම - 4

Online Combined Mathematics

How to make a Video Game with Unity - 09 - Score UI - Sinhala Tutorial

Yalu Productions

අවකලනය - ප්‍රමූලධර්ම මගින් අවකලනය - පාඩම - 5

Online Combined Mathematics

ශ්‍රිතයක සීමාව Calculator එකක් මගින් ඉගෙනගමු - පාඩම - 3

Online Combined Mathematics

සීමා නීති - පාඩම - 5

Online Combined Mathematics

How to make a Video Game with Unity - 04 - Programming - Sinhala Tutorial

Yalu Productions

Grade 6 Science

The Academy SL

හරයට අනන්ය්‍ය සාධක ඇතිවිට භින්න භාග කඩන අයුරු - භින්න භාග - පාඩම - 4

Online Combined Mathematics