අනුකලනයේ මූලික නීති - 4 - පාඩම - 6

Online Combined Mathematics

ශ්‍රිත - හැඳින්වීම - පාඩම - 1 (Functions - Introduction - Lesson - 1)

Online Combined Mathematics

ශ්‍රිතයක හරි අර්ථ දැක්වීම - පාඩම - 2

Online Combined Mathematics

කොටස් වශයෙන් අනුකලනය සරල උදාහරණයක් - සූත්‍රය හරියට භාවිතා කිරීම - පාඩම - 2

Online Combined Mathematics

අනුකලනයේ මූලික - 2 - පාඩම - 4

Online Combined Mathematics

කොටස් වශයෙන් අනුකලනයහි සූත්‍රය හැදෙන්නේ කොහොමද - පාඩම - 1

Online Combined Mathematics

ශිෂ්‍යත්ව ගණිත ගැටළු දෙවන කොටස| Scholarship Ganitha Gatalu Part 2|Scholarship Grade 3/4/5

The Academy SL

අනුකලනයේ මූලික නීති - 8 - පාඩම - 10

Online Combined Mathematics

Grade 11/7 Science Acids and bases|අම්ල හා භෂ්ම |acids and bases practical|the academy sl(sinhala)

The Academy SL

ආදේශ මගින් අනුකලනය - පාඩම - 6

Online Combined Mathematics

අවකලනය යනු කුමක්ද? (What is Differentiation?)

Online Combined Mathematics

ආදේශ මගින් අනුකලනය - පාඩම - 5

Online Combined Mathematics

Simple distillation|ආසවනය කරමුද?|Science Practical Series|The academy SL|Vidyawa|(Sinhala)

The Academy SL

ආදේශ මගින් අනුකලනය - පාඩම - 4

Online Combined Mathematics

අවකලනය යනු කුමක්ද? (What is Differentiation?)

Online Combined Mathematics

අනුකලනයේ මූලික නීති - 3 - පාඩම - 5

Online Combined Mathematics

Science Practical density |Density Tower|ඝනත්ව කුළුණ|The academy sl(sinhala)Ganathwaya|

The Academy SL

Protein Test|Biuret|ප්‍රෝටින් පරික්ෂාව|The Academy SL| (Sinhala)Protein parikshawa|science practical

The Academy SL

වරද්ද ගන්නැතුව කොටස් වශයෙන් අනුකලනය භාවිතා කරන ගානක හරියට u,dv/dx තෝරන රහස- පාඩම - 4

Online Combined Mathematics

අවකලනය - ප්‍රමූලධර්ම මගින් අවකලනය - පාඩම - 2

Online Combined Mathematics

ආදේශ මගින් අනුකලනය - ඇයි ආදේශ මගින් අනුකලනය අවශය්‍ය? පාඩම - 1

Online Combined Mathematics

How to do Steam distillation|හුමාල ආසවනය කරමුද?|Humala Asawanaya|The academy SL|(Sinhala)

The Academy SL

අවකලනය - ප්‍රමූලධර්ම මගින් අවකලනය - පාඩම - 3

Online Combined Mathematics

අනුකලනය හා අවකලනය අතර සම්බන්ධය - අනුකලනය - පාඩම - 2

Online Combined Mathematics

අනුකලනයේ මූලික නීති - 1 - පාඩම - 3

Online Combined Mathematics

ආදේශ මගින් අනුකලනය - පාඩම - 3

Online Combined Mathematics

අනුකලනයේ මූලික නීති - 9 - පාඩම - 11

Online Combined Mathematics

ශ්‍රිත - වසම, සහවසම, පරාසය හි උදාහරණ - පාඩම - 5

Online Combined Mathematics

අනුකලනය යනු කුමක්ද? (What is Integration - From Sinhala language)

Online Combined Mathematics

ශ්‍රිත - ප්‍රතිභිම්භය යනු කුමක්ද? - පාඩම - 6

Online Combined Mathematics

ශ්‍රිත - වසම, සහවසම, පරාසය, ප්‍රතිබිම්බය යනු කුමක්ද? - පාඩම - 4

Online Combined Mathematics

HTML හරි විදියට ඉගෙන ගනිමු. - වෙබ් පිටුවට පින්තූර | How to add Images to the web page? Lesson 03

Tech Side

Shishyathwa ganitha gatalu part 3 | ශිෂ්‍යත්ව ගණිත ගැටළු | Scholarship Grade 3 4 5 | Theacademysl

The Academy SL

ශ්‍රිත - වසම, සහවසම, පරාසය, ප්‍රතිබිම්බය යනු කුමක්ද? - පාඩම - 3

Online Combined Mathematics

අනුකලනයේ මූලික නීති - 4 - පාඩම - 7

Online Combined Mathematics

අවකලනය - ප්‍රමූලධර්ම මගින් අවකලනය - පාඩම - 1

Online Combined Mathematics

ආදේශ මගින් අනුකලනය භාවිතා කරන්න ඔන ගානක් අදුනගන්නේ දැනගන්නේ කොහොමද? - ආදේශ මගින් අනුකලනය - පාඩම - 2

Online Combined Mathematics

අනුකලනයේ මූලික නීති - 7 - පාඩම - 9

Online Combined Mathematics

කොටස් වශයෙන් අනුකලනය උදාහරණ - පාඩම - 6

Online Combined Mathematics

How to do Starch Test | පිෂ්ට පරික්ෂාව |Iodine test |Pishta Parikshawa|The Academy SL | (Sinhala)

The Academy SL

ශිෂ්‍යත්ව ගණිත ගැටළු | Scholarship Ganitha Gatalu|Scholarship Grade 3/4/5

The Academy SL

ශ්‍රිත - හැඳින්වීම - පාඩම - 1 (Functions - Introduction - Lesson - 1)

Online Combined Mathematics

කොටස් වශයෙන් අනුකලනය උදාහරණ - පාඩම - 5

Online Combined Mathematics

'e' යනු කුමක්ද? කොහොමද හැදුනේ? සහ එහි භාවිතයන්

Online Combined Mathematics

අනුකලනයේ මූලික නීති - 6 - පාඩම - 8

Online Combined Mathematics

අවකලනය - ප්‍රමූලධර්ම මගින් අවකලනය - පාඩම - 4

Online Combined Mathematics

ශ්‍රිතයක සීමාව යනු කුමක්ද? (What is the limit of a function?)

Online Combined Mathematics

කොටස් වශයෙන් අනුකලනය උදාහරණ - සූත්‍රය හරියට භාවිතා කිරීම - පාඩම - 3

Online Combined Mathematics

How to do Benedict test|බෙනඩික් පරික්ෂාව|Grade 10/11 Science|TheAcademySL[sinhala] practical

The Academy SL

අනුකලනය යනු කුමක්ද? (What is Integration - From Sinhala language)

Online Combined Mathematics