භින්න භාග කඩනවා කියන්නේ කුමක්ද? ඇයි අපිට භින්න භාග අවශය්‍ය? - භින්න භාග - පාඩම - 2