හරයට පුනරාවර්තන සාධක ඇති විට භින්න භාග කඩන හැටි - පාඩම - 7