බහුපද ශ්‍රිතයක් යනු කුමක්ද? පාඩම - 1 (What is a polynomial?)