සීමාවක් නැති ශ්‍රිත හා සීමාවේ වැදගත්කම - ශ්‍රිතයක සීමාව - පාඩම - 2