ගණිතය | Mathematics | මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයය_1 කොටස| #ගණිත_පාඩම් | 11 ශ්‍රේණිය | Mid_Point_Theorem