ගණිතය | Mathematics | ප්‍රතිශත _බදු (I කොටස) | Percentages |10_ශ්‍රේණිය #ගණිත පාඩම්